HSK Level 4

HSK Level 4 Vocabulary List:

HSK 4 Words List

1 阿姨 a1 yi2 201 duan4 401 季节 ji4 jie2
2 a5 202 锻炼 duan4 lian4 402 既然 ji4 ran2
3 ai3 203 dui4 403 技术 ji4 shu4
4 ai4 204 dui4 404 继续 ji4 xu4
5 爱好 ai4 hao4 205 对不起 dui4 bu5 qi3 405 jia1
6 爱情 ai4 qing2 206 对话 dui4 hua4 406 家具 jia1 ju4
7 安静 an1 jing4 207 对面 dui4 mian4 407 加班 jia1 ban1
8 安排 an1 pai2 208 dun4 408 加油站 jia1 you2 zhan4
9 安全 an1 quan2 209 duo1 409 jia3
10 an4 210 多么 duo1 me5 410 价格 jia4 ge2
11 按时 an4 shi2 211 多少 duo1 shao3 411 坚持 jian1 chi2
12 按照 an4 zhao4 212 duo3 412 检查 jian3 cha2
13 ba1 213 饿 e4 413 简单 jian3 dan1
14 ba3 214 er2 414 减肥 jian3 fei2
15 爸爸 ba4 ba5 215 而且 er2 qie3 415 减少 jian3 shao3
16 ba5 216 儿童 er2 tong2 416 jian4
17 bai2 217 儿子 er2 zi5 417 健康 jian4 kang1
18 bai3 218 耳朵 er3 duo5 418 见面 jian4 mian4
19 ban1 219 er4 419 将来 jiang1 lai2
20 ban1 220 fa1 420 jiang3
21 ban4 221 发烧 fa1 shao1 421 奖金 jiang3 jin1
22 办法 ban4 fa3 222 发生 fa1 sheng1 422 降低 jiang4 di1
23 办公室 ban4 gong1 shi4 223 发现 fa1 xian4 423 jiao1
24 帮忙 bang1 mang2 224 发展 fa1 zhan3 424 jiao1
25 帮助 bang1 zhu4 225 法律 fa3 lv4 425 交流 jiao1 liu2
26 bao1 226 翻译 fan1 yi4 426 交通 jiao1 tong1
27 包括 bao1 kuo4 227 烦恼 fan2 nao3 427 骄傲 jiao1 ao4
28 bao3 228 反对 fan3 dui4 428 jiao3
29 保护 bao3 hu4 229 反应 fan3 ying4 429 jiao3
30 保证 bao3 zheng4 230 饭馆 fan4 guan3 430 饺子 jiao3 zi5
31 bao4 231 范围 fan4 wei2 431 jiao4
32 抱歉 bao4 qian4 232 方便 fang1 bian4 432 教室 jiao4 shi4
33 报道 bao4 dao4 233 方法 fang1 fa3 433 教授 jiao4 shou4
34 报名 bao4 ming2 234 方面 fang1 mian4 434 教育 jiao4 yu4
35 报纸 bao4 zhi3 235 方向 fang1 xiang4 435 jie1
36 杯子 bei1 zi5 236 房间 fang2 jian1 436 接受 jie1 shou4
37 北方 bei3 fang1 237 访问 fang3 wen4 437 街道 jie1 dao4
38 北京 Bei3 jing1 238 fang4 438 结果 jie1 guo3
39 bei4 239 放弃 fang4 qi4 439 结婚 jie2 hun1
40 bei4 240 放暑假 fang4 shu3 jia4 440 结束 jie2 shu4
41 ben3 241 放心 fang4 xin1 441 节目 jie2 mu4
42 本来 ben3 lai2 242 非常 fei1 chang2 442 节日 jie2 ri4
43 ben4 243 飞机 fei1 ji1 443 节约 jie2 yue1
44 鼻子 bi2 zi5 244 fen1 444 姐姐 jie3 jie5
45 bi3  245 …分之… fen1 zhi1 445 解决 jie3 jue2
46 比较 bi3 jiao4 246 分钟 fen1 zhong1 446 解释 jie3 shi4
47 比赛 bi3 sai4 247 fen4 447 jie4
48 笔记本 bi3 ji4 ben3 248 丰富 feng1 fu4 448 介绍 jie4 shao4
49 必须 bi4 xu1 249 风景 feng1 jing3 449 今天 jin1 tian1
50 毕业 bi4 ye4 250 否则 fou3 ze2 450 尽管 jin3 guan3
51 bian4 251 符合 fu2 he2 451 紧张 jin3 zhang1
52 变化 bian4 hua4 252 服务员 fu2 wu4 yuan2 452 jin4
53 标准 biao1 zhun3 253 fu4 453 jin4
54 表达 biao3 da2 254 附近 fu4 jin4 454 进行 jin4 xing2
55 表格 biao3 ge2 255 父亲 fu4 qin1 455 禁止 jin4 zhi3
56 表示 biao3 shi4 256 复习 fu4 xi2 456 精彩 jing1 cai3
57 表演 biao3 yan3 257 复印 fu4 yin4 457 精神 jing1 shen2
58 表扬 biao3 yang2 258 复杂 fu4 za2 458 经常 jing1 chang2
59 bie2 259 负责 fu4 ze2 459 经过 jing1 guo4
60 别人 bie2 ren2 260 改变 gai3 bian4 460 经济 jing1 ji4
61 宾馆 bin1 guan3 261 干杯 gan1 bei1 461 经理 jing1 li3
62 冰箱 bing1 xiang1 262 干净 gan1 jing4 462 经历 jing1 li4
63 饼干 bing3 gan1 263 干燥 gan1 zao4 463 经验 jing1 yan4
64 并且 bing4 qie3 264 gan3 464 京剧 Jing1 ju4
65 博士 bo2 shi4 265 感动 gan3 dong4 465 警察 jing3 cha2
66 不但 bu4 dan4 266 感觉 gan3 jue2 466 竟然 jing4 ran2
67 不过 bu4 guo4 267 感冒 gan3 mao4 467 竞争 jing4 zheng1
68 不客气 bu4 ke4 qi5 268 感情 gan3 qing2 468 镜子 jing4 zi5
69 bu4 269 感谢 gan3 xie4 469 究竟 jiu1 jing4
70 不得不 bu4 de2 bu4 270 gan1 470 jiu3
71 不管 bu4 guan3 271 刚才 gang1 cai2 471 jiu3
72 不仅 bu4 jin3 272 刚刚 gang1 gang5 472 jiu4
73 部分 bu4 fen4 273 gao1 473 jiu4
74 ca1 274 高级 gao1 ji2 474 举办 ju3 ban4
75 cai1 275 高兴 gao1 xing4 475 举行 ju3 xing2
76 cai2 276 告诉 gao4 su5 476 拒绝 ju4 jue2
77 材料 cai2 liao4 277 哥哥 ge1 ge5 477 距离 ju4 li2
78 cai4 278 ge4 478 句子 ju4 zi5
79 菜单 cai4 dan1 279 ge4 479 觉得 jue2 de5
80 参观 can1 guan1 280 个子 ge4 zi5 480 决定 jue2 ding4
81 参加 can1 jia1 281 gei3 481 咖啡 ka1 fei1
82 cao3 282 gen1 482 kai1
83 ceng2 283 根据 gen1 ju4 483 开始 kai1 shi3
84 cha2 284 geng1 484 开玩笑 kai1 wan2 xiao4
85 cha4 285 公共汽车 gong1 gong4 qi4 che1 485 kan4
86 差不多 cha4 bu5 duo1 286 公斤 gong1 jin1 486 看法 kan4 fa3
87 chang2 287 公里 gong1 li3 487 看见 kan4 jian4
88 chang2 288 公司 gong1 si1 488 考虑 kao3 lv4
89 长城 Chang2 cheng2 289 公园 gong1 yuan2 489 考试 kao3 shi4
90 长江 Chang2 jiang1 290 工具 gong1 ju4 490 ke1
91 chang3 291 工资 gong1 zi1 491 科学 ke1 xue2
92 唱歌 chang4 ge1 292 工作 gong1 zuo4 492 咳嗽 ke2 sou5
93 超过 chao1 guo4 293 共同 gong4 tong2 493 ke3
94 超市 chao1 shi4 294 gou3 494 可爱 ke3 ai4
95 chao3 295 gou4 495 可怜 ke3 lian2
96 衬衫 chen4 shan1 296 购物 gou4 wu4 496 可能 ke3 neng2
97 成功 cheng2 gong1 297 孤单 gu1 dan1 497 可是 ke3 shi4
98 成绩 cheng2 ji4 298 估计 gu1 ji4 498 可惜 ke3 xi1
99 成熟 cheng2 shu2 299 鼓励 gu3 li4 499 可以 ke3 yi3
100 成为 cheng2 wei2 300 鼓掌 gu3 zhang3 500 ke4
101 诚实 cheng2 shi2 301 顾客 gu4 ke4 501 ke4
102 城市 cheng2 shi4 302 故事 gu4 shi4 502 客人 ke4 ren2
103 乘坐 cheng2 zuo4 303 故意 gu4 yi4 503 肯定 ken3 ding4
104 chi1 304 刮风 gua1 feng1 504 空气 kong1 qi4
105 吃惊 chi1 jing1 305 gua4 505 空调 kong1 tiao2
106 迟到 chi2 dao4 306 guan1 506 恐怕 kong3 pa4
107 重新 chong2 xin1 307 关键 guan1 jian4 507 kou3
108 抽烟 chou1 yan1 308 关系 guan1 xi4 508 ku1
109 chu1 309 关心 guan1 xin1 509 ku3
110 出差 chu1 chai1 310 关于 guan1 yu2 510 裤子 ku4 zi5
111 出发 chu1 fa1 311 观众 guan1 zhong4 511 kuai4
112 出生 chu1 sheng1 312 管理 guan3 li3 512 kuai4
113 出现 chu1 xian4 313 guang1 513 快乐 kuai4 le4
114 出租车 chu1 zu1 che1 314 广播 guang3 bo1 514 筷子 kuai4 zi5
115 厨房 chu2 fang2 315 广告 guang3 gao4 515 kuan1
116 除了 chu2 le5 316 guang4 516 kun4
117 穿 chuan1 317 规定 gui1 ding4 517 困难 kun4 nan5
118 chuan2 318 gui4 518 扩大 kuo4 da4
119 传真 chuan2 zhen1 319 国际 guo2 ji4 519 la1
120 窗户 chuang1 hu5 320 国家 guo2 jia1 520 垃圾桶 la1 ji1 tong3
121 chun1 321 果然 guo3 ran2 521 la4
122 词典 ci2 dian3 322 果汁 guo3 zhi1 522 lai2
123 词语 ci2 yu3 323 guo4 523 来不及 lai2 bu5 ji2
124 ci4 324 guo4 524 来得及 lai2 de5 ji2
125 聪明 cong1 ming5 325 过程 guo4 cheng2 525 lan2
126 cong2 326 过去 guo4 qu5 526 lan3
127 从来 cong2 lai2 327 hai2 527 浪费 lang4 fei4
128 粗心 cu1 xin1 328 还是 hai2 shi4 528 浪漫 lang4 man4
129 cuo4 329 孩子 hai2 zi5 529 lao3
130 答案 da2 an4 330 海洋 hai3 yang2 530 老虎 lao3 hu3
131 打扮 da3 ban5 331 害怕 hai4 pa4 531 老师 lao3 shi1
132 打电话 da3 dian4 hua4 332 害羞 hai4 xiu1 532 le5
133 打篮球 da3 lan2 qiu2 333 寒假 han2 jia4 533 lei4
134 打扰 da3 rao3 334 han4 534 leng3
135 打扫 da3 sao3 335 汉语 Han4 yu3 535 冷静 leng3 jing4
136 打算 da3 suan4 336 航班 hang2 ban1 536 li2
137 打印 da3 yin4 337 hao3 537 离开 li2 kai1
138 打折 da3 zhe2 338 好吃 hao3 chi1 538 li3
139 打针 da3 zhen1 339 好处 hao3 chu5 539 理发 li3 fa4
140 da4 340 好像 hao3 xiang4 540 理解 li3 jie3
141 大概 da4 gai4 341 hao4 541 理想 li3 xiang3
142 大家 da4 jia1 342 号码 hao4 ma3 542 礼貌 li3 mao4
143 大使馆 da4 shi3 guan3 343 he1 543 礼物 li3 wu4
144 大约 da4 yue1 344 he2 544 厉害 li4 hai5
145 dai4 345 he2 545 力气 li4 qi5
146 dai4 346 合格 he2 ge2 546 例如 li4 ru2
147 代表 dai4 biao3 347 合适 he2 shi4 547 历史 li4 shi3
148 代替 dai4 ti4 348 盒子 he2 zi5 548 lia3
149 大夫 dai4 fu5 349 hei1 549 lian2
150 担心 dan1 xin1 350 黑板 hei1 ban3 550 联系 lian2 xi4
151 蛋糕 dan4 gao1 351 hen3 551 lian3
152 但是 dan4 shi4 352 hong2 552 练习 lian4 xi2
153 dang1 353 猴子 hou2 zi5 553 凉快 liang2 kuai5
154 当地 dang1 di4 354 hou4 554 liang3
155 当然 dang1 ran2 355 后悔 hou4 hui3 555 liang4
156 当时 dang1 shi2 356 后来 hou4 lai2 556 liang4
157 dao1 357 后面 hou4 mian5 557 聊天 liao2 tian1
158 导游 dao3 you2 358 忽然 hu1 ran2 558 了解 liao3 jie3
159 dao4 359 护士 hu4 shi5 559 邻居 lin2 ju1
160 到处 dao4 chu4 360 护照 hu4 zhao4 560 ling2
161 到底 dao4 di3 361 互相 hu4 xiang1 561 另外 ling4 wai4
162 道歉 dao4 qian4 362 hua1 562 liu2
163 得意 de2 yi4 363 花园 hua1 yuan2 563 留学 liu2 xue2
164 de5 364 hua4 564 流泪 liu2 lei4
165 de5 365 怀疑 huai2 yi2 565 流利 liu2 li4
166 de5 366 huai4 566 流行 liu2 xing2
167 dei3 367 欢迎 huan1 ying2 567 liu4
168 deng1 368 huan2 568 lou2
169 deng3 369 环境 huan2 jing4 569 lu4
170 deng3 370 huan4 570 luan4
171 di1 371 huang2 571 旅游 lv3 you2
172 di3 372 hui2 572 绿 lv4
173 弟弟 di4 di5 373 回答 hui2 da2 573 律师 lv4 shi1
174 地方 di4 fang1 374 回忆 hui2 yi4 574 妈妈 ma1 ma5
175 地球 di4 qiu2 375 hui4 575 麻烦 ma2 fan5
176 地铁 di4 tie3 376 会议 hui4 yi4 576 ma3
177 地图 di4 tu2 377 活动 huo2 dong4 577 马虎 ma3 hu5
178 地址 di4 zhi3 378 活泼 huo2 po5 578 马上 ma3 shang4
179 第一 di4 yi1 379 huo3 579 ma5
180 dian3 380 火车站 huo3 che1 zhan4 580 mai3
181 电脑 dian4 nao3 381 获得 huo4 de2 581 mai4
182 电视 dian4 shi4 382 或者 huo4 zhe3 582 man3
183 电梯 dian4 ti1 383 机场 ji1 chang3 583 满意 man3 yi4
184 电影 dian4 ying3 384 机会 ji1 hui4 584 man4
185 电子邮件 dian4 zi3 you2 jian4 385 基础 ji1 chu3 585 mang2
186 diao4 386 鸡蛋 ji1 dan4 586 mao1
187 调查 diao4 cha2 387 激动 ji1 dong4 587 毛巾 mao2 jin1
188 diu1 388 几乎 ji1 hu1 588 帽子 mao4 zi5
189 dong1 389 积极 ji1 ji2 589 mei2
190 dong1 390 积累 ji1 lei3 590 没关系 mei2 guan1 xi5
191 东西 dong1 xi5 391 ji2 591 mei3
192 dong3 392 极其 ji2 qi2 592 美丽 mei3 li4
193 动物 dong4 wu4 393 集合 ji2 he2 593 妹妹 mei4 mei5
194 动作 dong4 zuo4 394 及时 ji2 shi2 594 men2
195 dou1 395 即使 ji2 shi3 595 meng4
196 du2 396 ji3 596 mi3
197 堵车 du3 che1 397 ji4 597 米饭 mi3 fan4
198 肚子 du4 zi5 398 记得 ji4 de5 598 密码 mi4 ma3
199 duan3 399 记者 ji4 zhe3 599 免费 mian3 fei4
200 duan4 400 计划 ji4 hua4 600 面包 mian4 bao1
601 面条 mian4 tiao2 801 数学 shu4 xue2 1001 眼镜 yan3 jing4
602 民族 min2 zu2 802 数字 shu4 zi4 1002 眼睛 yan3 jing5
603 明白 ming2 bai5 803 刷牙 shua1 ya2 1003 阳光 yang2 guang1
604 明天 ming2 tian1 804 shuai4 1004 羊肉 yang2 rou4
605 名字 ming2 zi5 805 shuang1 1005 养成 yang3 cheng2
606 母亲 mu3 qin1 806 shui3 1006 样子 yang4 zi5
607 目的 mu4 di4 807 水果 shui3 guo3 1007 邀请 yao1 qing3
608 na2 808 水平 shui3 ping2 1008 要求 yao1 qiu2
609 na3 809 睡觉 shui4 jiao4 1009 yao4
610 哪儿 na3 r5 810 顺便 shun4 bian4 1010 yao4
611 na4 811 顺利 shun4 li4 1011 钥匙 yao4 shi5
612 那儿 na4 r5 812 顺序 shun4 xu4 1012 爷爷 ye2 ye5
613 奶奶 nai3 nai5 813 说话 shuo1 hua4 1013 ye3
614 耐心 nai4 xin1 814 说明 shuo1 ming2 1014 也许 ye3 xu3
615 nan2 815 硕士 shuo4 shi4 1015 ye4
616 nan2 816 司机 si1 ji1 1016 叶子 ye4 zi5
617 难道 nan2 dao4 817 si3 1017 yi1
618 难过 nan2 guo4 818 si4 1018 衣服 yi1 fu5
619 难受 nan2 shou4 819 song4 1019 医生 yi1 sheng1
620 男人 nan2 ren2 820 速度 su4 du4 1020 医院 yi1 yuan4
621 ne5 821 塑料袋 su4 liao4 dai4 1021 一定 yi2 ding4
622 nei4 822 suan1 1022 一共 yi2 gong4
623 内容 nei4 rong2 823 suan4 1023 一会儿 yi2 hui4 r5
624 neng2 824 虽然 sui1 ran2 1024 一切 yi2 qie4
625 能力 neng2 li4 825 随便 sui2 bian4 1025 一样 yi2 yang4
626 ni3 826 随着 sui2 zhe5 1026 yi3
627 nian2 827 sui4 1027 以后 yi3 hou4
628 年级 nian2 ji2 828 孙子 sun1 zi5 1028 以前 yi3 qian2
629 年龄 nian2 ling2 829 所以 suo3 yi3 1029 以为 yi3 wei2
630 年轻 nian2 qing1 830 所有 suo3 you3 1030 已经 yi3 jing1
631 niao3 831 ta1 1031 椅子 yi3 zi5
632 nin2 832 ta1 1032 亿 yi4
633 牛奶 niu2 nai3 833 ta1 1033 一般 yi4 ban1
634 农村 nong2 cun1 834 tai2 1034 一边 yi4 bian1
635 nong4 835 tai2 1035 一起 yi4 qi3
636 努力 nu3 li4 836 tai4 1036 一直 yi4 zhi2
637 暖和 nuan3 huo5 837 太阳 tai4 yang2 1037 意见 yi4 jian4
638 女儿 nv3 er2 838 态度 tai4 du5 1038 意思 yi4 si5
639 女人 nv3 ren2 839 tan2 1039 艺术 yi4 shu4
640 偶尔 ou3 er3 840 弹钢琴 tan2 gang1 qin2 1040 yin1
641 爬山 pa2 shan1 841 tang1 1041 因此 yin1 ci3
642 排列 pai2 lie4 842 tang1 1042 因为 yin1 wei4
643 盘子 pan2 zi5 843 tang2 1043 音乐 yin1 yue4
644 判断 pan4 duan4 844 tang3 1044 银行 yin2 hang2
645 旁边 pang2 bian1 845 讨论 tao3 lun4 1045 饮料 yin3 liao4
646 pang4 846 讨厌 tao3 yan4 1046 引起 yin3 qi3
647 跑步 pao3 bu4 847 特别 te4 bie2 1047 印象 yin4 xiang4
648 pei2 848 特点 te4 dian3 1048 应该 ying1 gai1
649 朋友 peng2 you5 849 teng2 1049 ying2
650 批评 pi1 ping2 850 踢足球 ti1 zu2 qiu2 1050 影响 ying3 xiang3
651 皮肤 pi2 fu1 851 ti2 1051 ying4
652 啤酒 pi2 jiu3 852 提高 ti2 gao1 1052 勇敢 yong3 gan3
653 脾气 pi2 qi4 853 提供 ti2 gong1 1053 永远 yong3 yuan3
654 pian1 854 提前 ti2 qian2 1054 yong4
655 便宜 pian2 yi5 855 提醒 ti2 xing3 1055 优点 you1 dian3
656 pian4 856 体育 ti3 yu4 1056 优秀 you1 xiu4
657 piao4 857 天气 tian1 qi4 1057 幽默 you1 mo4
658 漂亮 piao4 liang5 858 tian2 1058 you2
659 乒乓球 ping1 pang1 qiu2 859 填空 tian2 kong4 1059 由于 you2 yu2
660 苹果 ping2 guo3 860 tiao2 1060 尤其 you2 qi2
661 平时 ping2 shi2 861 条件 tiao2 jian4 1061 游戏 you2 xi4
662 瓶子 ping2 zi5 862 跳舞 tiao4 wu3 1062 游泳 you2 yong3
663 po4 863 ting1 1063 you3
664 葡萄 pu2 tao5 864 停止 ting2 zhi3 1064 有名 you3 ming2
665 普遍 pu3 bian4 865 ting3 1065 有趣 you3 qu4
666 普通话 pu3 tong1 hua4 866 通过 tong1 guo4 1066 友好 you3 hao3
667 qi1 867 通知 tong1 zhi1 1067 友谊 you3 yi4
668 妻子 qi1 zi5 868 同情 tong2 qing2 1068 you4
669 qi2 869 同事 tong2 shi4 1069 右边 you4 bian5
670 其次 qi2 ci4 870 同学 tong2 xue2 1070 yu2
671 其实 qi2 shi2 871 同意 tong2 yi4 1071 愉快 yu2 kuai4
672 其他 qi2 ta1 872 头发 tou2 fa5 1072 于是 yu2 shi4
673 其中 qi2 zhong1 873 突然 tu1 ran2 1073 yu2
674 奇怪 qi2 guai4 874 图书馆 tu2 shu1 guan3 1074 语法 yu3 fa3
675 起床 qi3 chuang2 875 tui1 1075 语言 yu3 yan2
676 起飞 qi3 fei1 876 推迟 tui1 chi2 1076 羽毛球 yu3 mao2 qiu2
677 起来 qi3 lai5 877 tui3 1077 遇到 yu4 dao4
678 气候 qi4 hou4 878 tuo1 1078 预习 yu4 xi2
679 qian1 879 袜子 wa4 zi5 1079 yuan2
680 千万 qian1 wan4 880 wai4 1080 yuan2
681 铅笔 qian1 bi3 881 wan2 1081 原来 yuan2 lai2
682 签证 qian1 zheng4 882 wan2 1082 原谅 yuan2 liang4
683 qian2 883 完成 wan2 cheng2 1083 原因 yuan2 yin1
684 前面 qian2 mian4 884 完全 wan2 quan2 1084 yuan3
685 qiang2 885 wan3 1085 愿意 yuan4 yi4
686 qiao1 886 晚上 wan3 shang5 1086 约会 yue1 hui4
687 qiao2 887 wan4 1087 yue4
688 巧克力 qiao3 ke4 li4 888 wang3 1088 yue4
689 亲戚 qin1 qi5 889 往往 wang3 wang3 1089 月亮 yue4 liang5
690 qing1 890 网球 wang3 qiu2 1090 阅读 yue4 du2
691 轻松 qing1 song1 891 网站 wang3 zhan4 1091 yun2
692 清楚 qing1 chu5 892 忘记 wang4 ji4 1092 允许 yun3 xu3
693 qing2 893 危险 wei1 xian3 1093 运动 yun4 dong4
694 情况 qing2 kuang4 894 wei4 1094 杂志 za2 zhi4
695 qing3 895 wei4 1095 zai4
696 请假 qing3 jia4 896 wei4 1096 zai4
697 请客 qing3 ke4 897 为了 wei4 le5 1097 再见 zai4 jian4
698 qiong2 898 为什么 wei4 shen2 me5 1098 咱们 zan2 men5 
699 qiu1 899 味道 wei4 dao4 1099 暂时 zan4 shi2
700 区别 qu1 bie2 900 温度 wen1 du4 1100 zang4
701 qu3 901 文化 wen2 hua4 1101 早上 zao3 shang5
702 qu4 902 文章 wen2 zhang1 1102 责任 ze2 ren4
703 去年 qu4 nian2 903 wen4 1103 怎么 zen3 me5
704 全部 quan2 bu4 904 问题 wen4 ti2 1104 怎么样 zen3 me5 yang4
705 缺点 que1 dian3 905 wo3 1105 增加 zeng1 jia1
706 缺少 que1 shao3 906 我们 wo3 men5 1106 增长 zeng1 zhang3
707 que4 907 握手 wo4 shou3 1107 zhai3
708 确实 que4 shi2 908 污染 wu1 ran3 1108 zhan4
709 qun2 909 wu2 1109 zhang1
710 裙子 qun2 zi5 910 无聊 wu2 liao2 1110 zhang3
711 然而 ran2 er2 911 无论 wu2 lun4 1111 丈夫 zhang4 fu5
712 然后 ran2 hou4 912 wu3 1112 招聘 zhao1 pin4
713 rang4 913 误会 wu4 hui4 1113 着急 zhao2 ji2
714 re4 914 西 xi1 1114 zhao3
715 热闹 re4 nao5 915 西瓜 xi1 gua1 1115 照顾 zhao4 gu5
716 热情  re4 qing2 916 西红柿 xi1 hong2 shi4 1116 照片 zhao4 pian4
717 ren2 917 希望 xi1 wang4 1117 照相机 zhao4 xiang4 ji1
718 人民币 ren2 min2 bi4 918 吸引 xi1 yin3 1118 zhe4
719 任何 ren4 he2 919 习惯 xi2 guan4 1119 这儿 zhe4 r5
720 任务 ren4 wu5 920 xi3 1120 zhe5
721 认识 ren4 shi5 921 洗手间 xi3 shou3 jian1 1121 zhen1
722 认为 ren4 wei2 922 洗衣机 xi3 yi1 ji1 1122 真正 zhen1 zheng4
723 认真 ren4 zhen1 923 洗澡 xi3 zao3 1123 整理 zheng3 li3
724 reng1 924 喜欢 xi3 huan5 1124 整齐 zheng3 qi2
725 仍然 reng2 ran2 925 xia4 1125 正常 zheng4 chang2
726 ri4 926 xia4 1126 正好 zheng4 hao3
727 日记 ri4 ji4 927 下午 xia4 wu3 1127 正确 zheng4 que4
728 容易 rong2 yi4 928 下雨 xia4 yu3 1128 正式 zheng4 shi4
729 如果 ru2 guo3 929 xian1 1129 正在 zheng4 zai4
730 入口 ru4 kou3 930 先生 xian1 sheng5 1130 证明 zheng4 ming2
731 ruan3 931 xian2 1131 zhi1
732 san1 932 现代 xian4 dai4 1132 zhi1
733 san3 933 现在 xian4 zai4 1133 支持 zhi1 chi2
734 散步 san4 bu4 934 羡慕 xian4 mu4 1134 知道 zhi1 dao5
735 森林 sen1 lin2 935 限制 xian4 zhi4 1135 知识 zhi1 shi5
736 沙发 sha1 fa1 936 xiang1 1136 值得 zhi2 de5
737 商店 shang1 dian4 937 香蕉 xiang1 jiao1 1137 直接 zhi2 jie1
738 商量 shang1 liang5 938 相反 xiang1 fan3 1138 植物 zhi2 wu4
739 伤心 shang1 xin1 939 相同 xiang1 tong2 1139 职业 zhi2 ye4
740 shang4 940 相信 xiang1 xin4 1140 zhi3
741 上班 shang4 ban1 941 详细 xiang2 xi4 1141 zhi3
742 上网 shang4 wang3 942 xiang3 1142 只好 zhi3 hao3
743 上午 shang4 wu3 943 xiang3 1143 只要 zhi3 yao4
744 稍微 shao1 wei1 944 xiang4 1144 质量 zhi4 liang4
745 shao3 945 xiang4 1145 至少 zhi4 shao3
746 社会 she4 hui4 946 消息 xiao1 xi5 1146 制造 zhi4 zao4
747 shei2 947 xiao3 1147 中国 Zhong1 guo2
748 shen1 948 小姐 xiao3 jie5 1148 中间 zhong1 jian1
749 申请 shen1 qing3 949 小时 xiao3 shi2 1149 中文 Zhong1 wen2
750 身体 shen1 ti3 950 小说 xiao3 shuo1 1150 中午 zhong1 wu3
751 什么 shen2 me5 951 小心 xiao3 xin1 1151 终于 zhong1 yu2
752 甚至 shen4 zhi4 952 xiao4 1152 zhong3
753 生病 sheng1 bing4 953 笑话 xiao4 hua4 1153 重点 zhong4 dian3
754 生活 sheng1 huo2 954 效果 xiao4 guo3 1154 重视 zhong4 shi4
755 生命 sheng1 ming4 955 校长 xiao4 zhang3 1155 重要 zhong4 yao4
756 生气 sheng1 qi4 956 xie1 1156 周末 zhou1 mo4
757 生日 sheng1 ri4 957 xie2 1157 周围 zhou1 wei2
758 声音 sheng1 yin1 958 xie3 1158 zhu1
759 sheng3 959 谢谢 xie4 xie5 1159 逐渐 zhu2 jian4
760 sheng4 960 xin1 1160 主动 zhu3 dong4
761 失败 shi1 bai4 961 新闻 xin1 wen2 1161 主要 zhu3 yao4
762 失望 shi1 wang4 962 新鲜 xin1 xian1 1162 主意 zhu3 yi5
763 师傅 shi1 fu5 963 辛苦 xin1 ku3 1163 zhu4
764 湿润 shi1 run4 964 心情 xin1 qing2 1164 zhu4
765 狮子 shi1 zi5 965 xin4 1165 祝贺 zhu4 he4
766 shi2 966 信任 xin4 ren4 1166 著名 zhu4 ming2
767 十分 shi2 fen1 967 信心 xin4 xin1 1167 注意 zhu4 yi4
768 时候 shi2 hou5 968 信用卡 xin4 yong4 ka3 1168 专门 zhuan1 men2
769 时间 shi2 jian1 969 兴奋 xing1 fen4 1169 专业 zhuan1 ye4
770 实际 shi2 ji4 970 星期 xing1 qi1 1170 zhuan4
771 实在 shi2 zai4 971 xing2 1171 zhuang4
772 食品 shi2 pin3 972 行李箱 xing2 li5 xiang1 1172 准备 zhun3 bei4
773 使 shi3 973 xing3 1173 准确 zhun3 que4
774 使用 shi3 yong4 974 xing4 1174 准时 zhun3 shi2
775 shi4 975 性别 xing4 bie2 1175 桌子 zhuo1 zi5
776 shi4 976 性格 xing4 ge2 1176 仔细 zi3 xi4
777 市场 shi4 chang3 977 幸福 xing4 fu2 1177 zi4
778 适合 shi4 he2 978 兴趣 xing4 qu5 1178 字典 zi4 dian3
779 适应 shi4 ying4 979 熊猫 xiong2 mao1 1179 自己 zi4 ji3
780 世纪 shi4 ji4 980 xiu1 1180 自然 zi4 ran2
781 世界 shi4 jie4 981 休息 xiu1 xi5 1181 自行车 zi4 xing2 che1
782 事情 shi4 qing2 982 需要 xu1 yao4 1182 总结 zong3 jie2
783 shou1 983 许多 xu3 duo1 1183 总是 zong3 shi4
784 收入 shou1 ru4 984 选择 xuan3 ze2 1184 zou3
785 收拾 shou1 shi5 985 学生 xue2 sheng5 1185 zu1
786 手表 shou3 biao3 986 学习 xue2 xi2 1186 组成 zu3 cheng2
787 手机 shou3 ji1 987 学校 xue2 xiao4 1187 组织 zu3 zhi1
788 首都 shou3 du1 988 xue3 1188 zui3
789 首先 shou3 xian1 989 xue4 1189 zui4
790 shou4 990 压力 ya1 li4 1190 最好 zui4 hao3
791 受不了 shou4 bu4 liao3 991 牙膏 ya2 gao1 1191 最后 zui4 hou4
792 受到 shou4 dao4 992 亚洲 Ya4 zhou1 1192 最近 zui4 jin4
793 售货员 shou4 huo4 yuan2 993 ya5 1193 尊重 zun1 zhong4
794 shu1 994 yan2 1194 昨天 zuo2 tian1
795 shu1 995 严格 yan2 ge2 1195 左边 zuo3 bian5
796 舒服 shu1 fu5 996 严重 yan2 zhong4 1196 zuo4
797 叔叔 shu1 shu5 997 研究生 yan2 jiu1 sheng1 1197 zuo4
798 熟悉 shu2 xi1 998 颜色 yan2 se4 1198 做生意 zuo4 sheng1 yi4
799 shu4 999 演出 yan3 chu1 1199 zuo4
800 数量 shu4 liang4 1000 演员 yan3 yuan2 1200 座位 zuo4 wei4
801 数学 shu4 xue2 1001 眼镜 yan3 jing4 1201 作业 zuo4 ye4
802 数字 shu4 zi4 1002 眼睛 yan3 jing5 1202 作用 zuo4 yong4
803 刷牙 shua1 ya2 1003 阳光 yang2 guang1 1203 作者 zuo4 zhe3
Advertisements

About kchew

an occasional culturalist
This entry was posted in Chinese Sayings. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s